Обществени поръчки

 

19.03.2018 г.
Публично състезание №04410-2018-0001 Извършване на строително ремонтни работи на сграда на ОУ „Христо Ботев“ с идентификатор 501.1270.1, находяща се в имот 501.1270 в УПИ I в кв.107 на с.Щръклево, община Иваново
Решение
Обявление
Документация

Разяснение
Методическо указание на АОП
еЕЕДОП

23.04.2018
Протокол 1
11.05.2018
Съобщение за открито заседание за отваряне и оповестяване на ценови предложения
21.05.2018
Протокол 2
Протокол 3
Решение Р-2 от 21.05.2018

21.06.2018
Обявление за възложена поръчка
Договор

16.11.2018
Обявление за приключване на договор за обществена поръчка

                 *************************************************************

12.04.2013
Открива се обществена поръчка чрез публична покана с предмет:
"Доставка на готов топъл обяд" за учениците от Основно училище "Христо Ботев", село Щръклево, община Иваново, област Русе за учебните 2012/2013 и 2013/2014 г."

http://www.aop.bg/v51_pp.php?mode=view2&id=9014321